Norsktest for helsepersonell (B1-B2)

Denne språktesten er laget for helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter. Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk.
  
Norsktest for sykepleiere (B1/B2) tester fem ulike ferdigheter:

Sensorvurdering blir gjort av disse oppgavetypene:
  • Skriftlig fremstilling
  • Muntlig fremstilling og kommunikasjon

Automatisk maskinvurdering blir gjort av disse oppgavene:
  • Leseforståelse
  • Lytteforståelse
  • Grammatikk, ord og uttrykk
 
Leseprøven og lytteprøven tester hvor godt man forstår det man leser og hører. 

Grammatikk, ord og uttrykk tester hvor god kontroll man har på grammatiske strukturer.
Skriftlig framstilling tester hvor godt man skriver norsk. 
Muntlig framstilling tester hvor godt man snakker norsk. 

Kandidatens besvarelse vurderes opp mot kompetansemålene som definert i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og graderes etter Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).