Personvernerklæring for Lingu

Behandling av personopplysninger hos Lingu skjer i henhold til personvernlovgivningen (GDPR).

Lingu vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger. Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en sikker, betryggende og tillitsvekkende måte.

Vår behandling som behandlingsansvarlig av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet. Informasjon om personopplysninger vi behandler om deg, det lovlige grunnlaget med behandlingen, formålet med behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, mv. er også tatt inn nedenfor.

Vi kan også behandle personopplysninger på andre måter enn nevnt nedenfor, men da vil vi informere den som personopplysningene gjelder på andre måter enn gjennom denne erklæringen.

Vi kan også være databehandler for våre kunder og i forbindelse med våre tjenester, som betyr at det er våre kunder som er ansvarlig for behandlingen. Les videre om dette nedenfor.

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

 

1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Lingu er behandlingsansvarlig, det vil si bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles, for behandling som omtales nedenfor. Dette gjelder imidlertid ikke hvor Lingu er databehandler, dvs. behandler personopplysning på vegne av våre kunder, se punkt 4.

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:

Selskapsnavn: Lingu AS

Adresse: Madlaveien 10, 4010 Stavanger

E-post: post@lingu.no 

Telefon: +47 403 00 040

Organisasjonsnummer: 912 774 031

 

 

2. Behandling av personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person (sistnevnte omtales som «den registrerte»).

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Er vi databehandler, dvs. vi behandler personopplysninger på vegne av andre, vil du få informasjon om behandlingen fra behandlingsansvarlig. Du kan allikevel kontakte oss om behandlingen av dine personopplysninger, så vil vi henvise deg til rett behandlingsansvarlig. Se også nedenfor om vår rolle som databehandler.

 

Behandling av personopplysninger gjennom Lingu.no og Lingu.com

Når du melder deg på og gjennomfører et kurs hos oss, samler vi inn og behandler personopplysninger om bruken av våre tjenester og gjennomføringen av kurset. Ved slik behandling samler vi inn:

Når du registrerer konto hos oss (også uten å kjøpe kurs):

 • Navn,
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Mobilnummer

Når du bestiller og gjennomfører et kurs eller er bruker av læringsportalen:

 • Identitet: Navn, personnummer, fødselsdato og kjønn, personnummer (sistnevnte kun i tilfelle av utstedelse av dokumentasjon som kursbevis, i henhold til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere).
 • Kontaktinformasjon: Adresse, mobilnummer, og epostadresse
 • Brukeraktivitet: Brukeres aktiviteter på læringsportalen, f.eks. innleverte oppgaver, kommentarer, utvikling i ferdigheter og erfaringspoeng, tidsbruk og resultat fra ulike quiz og tester. Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon som sendes ut, teknisk informasjon om enhetene som benyttes til tjenesten.
 • Personlig læringsprofil for brukere: Utdanningsnivå, språkferdigheter og andre ferdigheter
 • Påloggingsdata: IP-adresse, påloggingshistorikk
 • Kjøpshistorikk og opplysninger knyttet til klager, reklamasjon, herunder krav, eller annet knyttet til våre tjenester.

Ovennevnte behandles for å oppfylle avtale med deg, så du kan bruke våre tjenester (GDPR artikkel 6 (1) b).

Opplysningene vil behandles så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen, om det blir reklamasjon og for regnskapsføring. Opplysningene vil derfor bli behandlet i ca. fem år.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med kjøp lagres i vårt kunderegister i fem år i tilfelle det er spørsmål eller reklamasjon knyttet til kjøp. Informasjon om kursdeltakelse vil lagres i fem år siden det er vår erfaring at våre brukere etterspør dokumentasjon i denne tiden.

For opplysningene knyttet til din konto hos oss, så vil disse lagres og behandles så lenge din konto er aktiv eller til du sletter kontoen. Kontoen vil også slettes dersom din konto ikke har vært aktiv de siste tre årene.

Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden, se mer om behandling av personopplysning på nettsidene nedenfor. Behandlingen skjer på grunnlag av vår interesse for å håndtere forholdet til kunder, sikre og utvikle tjenesten, verne om våre rettigheter mv., etter GDPR artikkel 6 (1) f. Vi vurderer at vi har en berettiget interesse av å behandle denne type opplysninger, og at vår interesse veier tyngre enn den enkeltes personvern.

Det vil også bli behandlet tekniske logger for feilsøking og sikkerhet på nettsidene og i tilknytning til tjenester av sikkerhetshensyn, for utvikling av tjenesten, og statistikk. Behandling av slike opplysninger gjøres på grunnlag av vår plikt til å overholde personvernregelverket for å sikre personopplysninger, se GDPR artikkel 6 (1) c, jf. bl.a. artikkel 32, vår plikt til å sikre dine personopplysninger etter avtalen med deg, se ovenfor.

 

Kommunikasjon og kontakt

Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å henvende oss til andre. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.

I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen.

Behandlingen av opplysninger er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse av å behandle personopplysninger knyttet til ovennevnte (se GDPR artikkel 6 (1) f). Vi har derfor vurdert at vår berettigede interesse i å ha kontakt med omverdenen er en del av vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver, samt å besvare de som kontakter oss og registrere slik kontakt. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten, normalt i tre år.

 

E-post

Vi benytter e-post som kommunikasjonsløsning som inneholder personopplysninger. Behandlingen er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse av å behandle personopplysning gjennom e-post (se GDPR artikkel 6 (1) f) for å ha et arbeidsverktøy og kommunikasjonsløsning, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene. Hva som behandles av personopplysninger i e-poster er avhengig av e-postens formål og hva som er inntatt i denne. E-poster slettes når de ikke lenger er nødvendige, og vi har tiltak for å sørge for regelmessig sletting av e-post. Våre sikkerhetsløsninger har også tilgang til e-post, men da kun i maskinell behandling.

 

Informasjon og markedsføring

Dersom du forespør informasjon eller melder deg på nyhetsbrev, eller er eksisterende kunde av oss, vil vi sende ut informasjon om våre produkter og tjenester, produkter for samarbeidspartnere, nyhetsbrev og annen informasjon og markedsføring. Vi vil da behandle ditt navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller avtale med deg. Behandlingen skjer inntil du enten har mottatt forespurt informasjon, har trukket ditt samtykke eller ikke lenger er kunde hos oss. Deretter slettes personopplysningene dine.

Vi behandler personopplysningene for å informere deg om tjenester og produkter som kan være av interesse for deg, og behandler personopplysningene på grunnlag av ditt samtykke (GDPR artikkel 6 (1) a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å benytte eventuelle muligheter til avbestilling i forsendelser du mottar, eller for å reservere deg mot direkte markedsføring og/eller profilering etter GDPR Artikkel 21 (2), ved å kontakte oss.

Ved utsendelse av informasjon om de tjenester du benytter, som ikke inneholder markedsføring, så vil dette gjøres uavhengig av om du har samtykket, og personopplysningene vil da behandles etter GDPR artikkel 6 (1) b ved at vi skal oppfylle en avtale med deg. Formålet med behandlingen er da å holde deg oppdatert om tjenestene du mottar.

Vi behandler kun personopplysninger som gjør at vi kan foreta utsendelsen, som er e-postadresse. E-postadressen benyttes ikke til annet enn å sende ut nyhetsbrevet. Personopplysningene behandles så lenge du mottar nyhetsbrevet.

 

Informasjon og nyhetsbrev

Vi vil kunne sende ut informasjon om våre tjenester til eksisterende og tidligere brukere for å informere om tjenesten og andre forhold knyttet til Lingu. Vi behandler derfor personopplysningene basert på å oppfylle eller følge opp en avtale med mottakeren, som at tjenester/produkter er mottatt fra oss (GDPR artikkel 6 (1) b).

Vi behandler personopplysningene basert på ditt samtykke (GDPR artikkel 6 (1) a) eller at du er eksisterende kunde hos oss (basert på å oppfylle en avtale med deg (GDPR artikkel 6 (1) b) eller etter vår berettigede interesse om å informere våre tidligere kunder (GDPR artikkel 6 (1) f). Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å benytte link i nyhetsbrevet eller kontakte oss for å stoppe mottaket av informasjonen. Vi vil imidlertid oppfordre deg til å fortsatt motta informasjonen, siden den kan ha betydning for din bruk av tjenesten.

Vi behandler kun personopplysninger som gjør at vi kan foreta utsendelsen, som er e-postadresse. E-postadressen benyttes ikke til annet enn å sende ut informasjonen. Personopplysningene behandles så lenge du mottar informasjonen.

 

Eksisterende og potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere mv.

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder (i forretningsforhold), leverandører og andre samarbeidspartnere for salg- og markedsføringsaktiviteter, å administrere vårt forhold til leverandører og andre, forberede, gjennomføre og dokumentere tjenester samt evaluere bruk av tjenester. Vi vil i disse tilfelle behandle navn, kontaktinformasjon, foretaksnavn og opplysninger tilknyttet kontakten med selskapet som vedkommende arbeider i.

Behandlingen av personopplysninger er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse (GDPR artikkel 6 (1) f) for å administrere forholdet til våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører, og at vår interesse veier tyngre enn den enkeltes personvern.

Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter regnskaps- og skattelovgivningen.

Vi kan lagre opplysninger så lenge de er nødvendige, for eksempel for å dokumentere forhold rundt tjenester.

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtale er inngått. Får vi ikke de opplysningene vi trenger, vil vi ikke kunne inngå avtaler.

Det er frivillig for kontaktpersonene om de ønsker å gi oss personopplysninger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det i hovedsak gjelde kontaktopplysninger (herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), stilling, funksjon og arbeidsgiver samt eventuelt kompetanse og referanser der det er relevant. Kilde for slike opplysninger vil være kontaktpersonens arbeidsgiver, for eksempel fra arbeidsgivers nettside. I noen tilfeller henter vi inn referanser fra andre for å vurdere egnethet av leverandører og samarbeidspartnere.

Vi lagrer opplysningene inntil forholdet til kunde, leverandør eller samarbeidspart opphører eller til kontaktpersonen opphører å være kontaktperson, med de unntakene som er nevnt ovenfor.

 

Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger oss hos vil bl.a. CV, søknad, attester, notater fra intervjuer, resultater fra undersøkelser av referanser behandles som vil inneholde personopplysninger.

Vi bruker jobbsøketjenester til å administrere innsendte søknader, og dette er da vår databehandler. Registrerer du deg hos jobbsøketjenesten med egen profil, vil tjenesten være behandlingsansvarlig, og det vises til dennes personvernerklæring for informasjon om behandling av personopplysninger i tjenesten. Behandling av personopplysninger er basert på samtykke som du har gitt i jobbsøketjenesten (GDPR artikkel 6 (1) a), om slikt blir innhentet, eller grunnlagene som følger nedenfor.

Grunnlag for behandling av personopplysninger ved rekruttering er at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak før en arbeidsavtale med jobbsøker eventuelt inngås (GDPR artikkel 6 (1) b).

Gjøres det undersøkelser av oss ut over å kontakte personer som er oppgitt som referanse, undersøke ved søk om historikk mv., så behandles personopplysninger på grunnlag av vår nødvendige berettigede interesse for å sikre at riktig kandidat til stillingen (GDPR artikkel 6 (1) f). For sistnevnte har vi vurdert at vår berettigede interesse i å rekruttere nye ansatte veier tyngre enn den enkeltes personvern. Vi oppfordrer deg til å ikke legge inn særlige kategorier personopplysninger, som helse, religion, politiske oppfatninger, fagforeningsmedlemskap mv. i din søknad.

I tilfelle vi behandler særlige personopplysninger, vil behandle dette på grunnlag av ditt samtykke (GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a). Samtykke kan trekkes tilbake til enhver tid, og at du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før samtykket ble trukket.

Personopplysninger slettes så snart rekrutteringen er gjennomført, om du ikke har samtykket til lenger oppbevaring.

 

Arrangementer mv.

For deltakere på arrangementer vil det bli registrert og behandlet kontaktopplysninger samt hvilket arrangement vedkommende skal delta på, slik at vedkommende kan identifisere som påmeldt og at det kan gjennomføres nødvendig kommunikasjon og eventuelt fakturering av deltakeravgift. Behandling av personopplysninger vil skje på grunnlag av å oppfylle en avtale med deltaker (GDPR artikkel 6 (1) b), eller om deltakerne representerer en virksomhet på grunnlag av vi har vurdert at vi har en nødvendig berettiget interesse (GDPR artikkel 6 (1) f) av å avholde arrangementer som del av virksomhet. I sistnevnte tilfelle har vi vurdert at vår berettigede interesse veier tyngre enn den enkeltes personvern.

I tilfelle det serveres mat og/eller drikke vil vi kunne innhente informasjon om eventuelle preferanser, som kan vise helse- og/eller religion ut fra preferansene. Dette er informasjon som vil kun behandles av oss, og som vil slettes umiddelbart etter arrangementet. I slike tilfeller vil opplysningene behandles på grunnlag av samtykke.

 

Sosiale medier

Vi har kontakt med interessenter og andre gjennom sosiale medier. Bl.a. har vi etablert en Facebook-side, hvor vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i denne tilknytning sammen med Facebook. Gjennom Facebook-siden vil det behandles personopplysninger dersom du legger inn poster på siden, kommenterer poster eller «liker»/følger siden. Formålet vårt med behandling av personopplysninger gjennom Facebook, er å ha kontakt med deg som ønsker å kommunisere med oss eller interagere på vår Facebook-side på andre måter, se også om kommunikasjon under punkt 2.2 ovenfor.

I denne sammenheng behandles det ditt navn og kobling til andre opplysninger som du har lagt ut på Facebook tilknyttet ditt navn/konto på Facebook. I tillegg behandles det alt du deler gjennom poster og kommentarer på vår Facebook-side, samt det forhold at du har «liket»/følger vår nettside. Hva du deler på Facebook-siden er opp til deg og frivillig.

Vi ber deg om å ikke dele personopplysninger i poster eller kommentarer på nettsiden, og spesielt ikke dele personopplysninger om andre, f.eks. ved å «tagge» eller omtale personer.

Vi behandler personopplysninger i sosiale medier, som Facebook, på grunnlag av at vi mener å ha en nødvendig berettiget interesse i å kommunisere med omverdenen gjennom det sosiale mediet og vil da behandle personopplysninger i denne sammenheng (GDPR artikkel 6 (1) bokstav f). Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å kommunisere med omverdenen og håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene.

Opplysningene vil behandles så lenge postinger/kommentarer er tilgjengelig på det sosiale mediet, og du kan når som helst selv slette dette.

 

Bruk av nettsider

På nettsidene og i tjenestene våre benyttes det informasjonskapsler (cookies) bl.a. for å samle inn informasjon for å gi til bedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. Vi benytter også informasjonen for å gi besøkende anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av besøkendes atferd, f.eks. på bakgrunn av tjenester som er benyttet, linker som det er klikket på, eller informasjon som er lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster. I tillegg brukes det informasjonskapsler for å gi tilpasset markedsføring på våre nettsider, i annonsenettverk og på sosiale medier. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til den enkelte besøkende.

En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne eller en nummer-/sifferserie som kan identifisere din nettleser eller enhet som benytter nettsidene (omtales som informasjonskapsler nedenfor for enkelthetens skyld).

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer informasjonskapsler i din nettleser. Mange nettlesere eller enheter er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at kapslene ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din er at nettsidene ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på tjenestene.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på nettsted og tjenester. Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettstedet og tjenestene mer brukervennlig.

Vi bruker følgende cookies på nettsidene:

På lingu.no

Cookie name

Domain

Purpose

intercom-id-kczbs1i2

intercom-session-kczbs1i2

intercom-device-id-kczbs1i2

.lingu.no

Chat with customer support and sales team

__stripe_sid

__stripe_mid

.lingu.no

Secure credit card transactions for course bookings

_pk_id.*

_pk_ses.*

lingu.no
kpa.lingu.no
ua.lingu.no

Tracking web traffic with Matomo

_adeptlms_session

.lingu.no

Identification of the user (login)

CookieNotificationCookie

lingu.no

kpa.lingu.

ua.lingu.no

Tracking the users cookie preferences

 

 

På lingu.com

Cookie name

Domain

Purpose

_session_id

.lingu.com

Identification of the user (login)

tz

lingu.com

Localize date and time to your browsers local time zone.

_lingu_cookie_consent

lingu.com

Tracking the users cookie preferences

_ga
_ga_*

.lingu.com

Tracking web traffic with Google Analytics

oauth2_authentication_csrf

oauth2_consent_csrf

oauth2_authentication_session

auth.lingu.com

Cross-site attack protection

Identification of users logged in with OAuth providers (Google, Microsoft, etc.)

__Host-next-auth.csrf-token

__Secure-next-auth.callback-url

saml.lingu.com

Identification of users logged in with Single Sign-On

 

Vi behandler personopplysninger ovenfor på grunnlag av vår nødvendige berettigede interesse (GDPR artikkel 6 (1) f) å tilpasse nettsiden til våre brukere og at denne interessen veier tyngde enn den enkeltes personvern. Vi ivaretar imidlertid personvernet til besøkende på nettsiden ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Opplysningene vil oppbevares så lenge de er nødvendige for formålene som nevnt ovenfor.

 

2. Oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene varierer ut fra hvordan opplysningene ble innhentet og formålet de ble innhentet for. Når vi sletter opplysningene er tatt inn i ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales, eller så er lagringsperioden basert på følgende kriter:

 • Hvorvidt vi har et juridisk eller avtalemessig behov for å beholde opplysningene, som det kan komme krav rettet mot oss
 • Hvorvidt opplysningene er nødvendige for vår virksomhet
 • Der behandlingsgrunnlaget er samtykke, når samtykket trekkes tilbake.  

Når vi ikke lenger har et pågående berettiget behov for å behandle personopplysningene dine, blir de slettet eller anonymisert så raskt som mulig i samsvar med gjeldende lov.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv. Personopplysninger vi behandler som følge av lovmessig plikt, vil slettes så snart vi ikke har plikt til å oppbevare opplysningene.

 

3. Behandling av personopplysninger som del av tjenester

Kunder av oss som benytter våre tjenester er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles ved bruk av tjenestene. Vi vil da behandle personopplysninger på vegne av kunden, og er da databehandler. Det er inngått databehandleravtale mellom oss og kundene for å regulere vår behandling av personopplysninger på vegne av kundene.

Informasjonen i denne personvernerklæringen vil også gjelde vår behandling av personopplysninger om våre kunders kunder når det gjelder utlevering og overføring av personopplysninger og sikkerhetsmessig/tekniske forhold. For sletting av personopplysninger, så er det avhengig av når vår kunde velger å slette opplysningene. Vi vil aldri benytte informasjon eller opplysninger fra våre tjenester uten at dette er instruert eller godkjent av våre kunder.

Vi sender ut e-post til kontaktpersoner hos brukere av våre tjenester og våre kunder for å gi informasjon om tjenestene, som tekniske forhold, oppgraderinger, ny funksjonalitet mv., i tillegg til e-poster som er automatisk generert av våre tjenester. Mottakere av disse kan melde seg av/gi informasjon om at de ikke ønsker e-postene. Se mer under.

Nedenfor har vi tatt inn en generell beskrivelse av den behandling som skjer i vår tjenester. Det kan være at den enkelte behandlingsansvarlig behandler eller får behandlet personopplysning annerledes i tjenesten. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for å informere om den behandling som gjøres, selv om vi er databehandler. Vi har imidlertid gjort denne informasjonen tilgjengelig for at det skal være enklere for brukere å få innsikt i behandlingen som gjøres.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysning som gjøres i tjenesten er å levere de funksjoner og utføre de oppgaver som er hensikten med tjenestene, som er å levere kurs.

Behandling som gjøres i tjenesten

Følgende behandling av personopplysning vil skje i tjenesten:

 • Registrering av personopplysninger som kan knyttes til brukere av tjenestene og andre som blir registrert i tjenesten (personopplysninger), se mer i punktene under
 • Registrering av konto. Kan enten bli oversendt fra vår kunde eller at brukere registrerer sine opplysninger selv.
 • Sørge for at brukere kan benytte seg av funksjoner i tjenesten, se nedenfor om brukeraktiviteter.
 • Beregne statistikk og analyser, som gis på rapporter. Rapportene vil ikke inneholde personopplysninger.  
 • Sikkerhetskopi av data (inkludert personopplysninger)
 • Driftspersonell benytter sin administratortilgang for å utføre brukerstøtte og driftsvedlikehold på Behandlingsansvarliges data og driftsressurser (servere, databaser, brukerkontoer og liknende)

Personopplysninger som samler inn og behandles

Følgende kategorier av personopplysninger behandles for personene som nevnt ovenfor:

 • Identifikasjon av brukere av tjenesten: Navn, e-post, telefonnummer, personnummer (sistnevnte kun i tilfelle av utstedelse av dokumentasjon som kursbevis, i henhold til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere).
 • Brukeraktivitet: Brukeres aktiviteter på nettsidene våre og i læringsportalen, f.eks. innleverte oppgaver, kommentarer, utvikling i ferdigheter og erfaringspoeng, tidsbruk og resultat fra ulike quiz og tester. Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon som sendes ut, teknisk informasjon om enhetene som benyttes til tjenesten.
 • Personlig læringsprofil for brukere: Utdanningsnivå, språkferdigheter og andre ferdigheter
 • Påloggingsdata: IP-adresse, påloggingshistorikk, identifikator hos tredjeparts påloggingstjenester (pålogging med Google etc.).

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er avhengig av formålet for behandlingen av vår kunde som er behandlingsansvarlig, men normalt vil behandlingen gjøres for enten å oppfylle en avtale med brukeren (som opplæring for ansatte) eller det foreligger en berettiget interesse i virksomheten som å gi ansatte eller andre opplæring i språk.

Vi vil også være behandlingsansvarlig for enkelte personopplysninger som behandles i tilknytning til våre tjenester som vil omfatte:

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse da vi mener å ha en berettiget interesse å sørge for at våre systemer og løsninger ikke har feil eller problemer.

Sikkerhet

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre løsninger og tjenester, brukere og oss selv mot sikkerhetsbrister, svindelaktivitet, misbruk, mv. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse, samt at vi har plikter etter personvernregelverket å sikre personopplysning, se bl.a. GDPR artikkel 24 og 32, samt at vi har plikter overfor våre kunder etter databehandleravtalen som er inngått med disse.

Overholde rettslige forpliktelser

Vi kan være pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser, som å sikre data i tilknytning til rettstvister, utleveringskrav mv. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Kommunikasjon til brukere

Vi kan sende informasjon om løsningen til brukere av løsningen for å informere om løsningen, tilgjengelighet, funksjonalitet, og andre forhold som er nødvendig for brukerne å være klar over. Slike utsendelser gjøres på grunnlag av vår berettigede interesse i å holde brukere oppdatert om løsningen. Du kan reservere deg mot utsendelser, men vi anbefaler at du ikke gjør det siden du kan da gå glipp av viktig informasjon.

Dine rettigheter

Er vi databehandler i behandlingen av personopplysninger som angitt ovenfor, må du ta kontakt med den som er behandlingsansvarlig for å utøve dine rettigheter. Rettighetene du har vil imidlertid være stort sett de samme som vi har listet opp nedenfor. Kontakter du oss, vil vi også kunne være behjelpelig med å henvise deg videre til behandlingsansvarlig, om vi har denne informasjonen.

Er vi behandlingsansvarlig, finner mer om dine rettigheter nedenfor, og du kan kontakte oss for å håndheve dine rettigheter.

 

4. Overføring eller utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysninger videre til andre i andre tilfeller enn nevnt i denne erklæringen og med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med eller samtykke fra den registrerte eller en lovmessig plikt som pålegger oss å gi ut informasjonen. Sistnevnte gjelder til offentlig virksomhet som skatteinnkreving (om nødvendig), regnskapsfører/revisor, samt andre som vi har behov for i vår virksomhet som bankforbindelse.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta dine rettigheter og sikkerhet for dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.

Er det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Overføring av personopplysninger til mottaker i land utenfor EØS

Det er en målsetting for oss at all behandling av personopplysninger skal foretas innenfor EØS, men det vil kunne være at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS. I slike tilfeller vil overføring og behandling utenfor EØS (tredjeland) skje i land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger etter GDPR kapittel V. Skjer ikke overføring til land godkjent av EU-kommisjonen, vil overføring kun skje etter de garantier som er oppstilt i GDPR artikkel 46 (2). Hvilket grunnlag som er benyttet for overføring kan du få opplyst om du kontakter oss.

 

5. Linker til tredjeparter/andre nettsteder

Det kan være linker til andre nettsteder eller tredjeparter som tilbyr produkter eller tjenester, og andre steder som ikke er under vår kontroll, på våre nettsider. Disse koblingene tilbys kun som en mulighet for brukere til å få mer informasjon. Nettsider som ikke er en del av våre, dvs. som ikke er under adressene lingu.no/lingu.com vil behandle personopplysninger som behandlingsansvarlig selv og vil kunne ha separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene på disse nettsidene.

 

6. Sikkerhet for behandlingen

Vi prioriterer sikkerhet av personopplysninger høyt i vår virksomhet og vil iverksette alle påkrevde tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger.

Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet på opplysningene. Vi benytter også en rekke sikkerhetsteknologier og informasjonssikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysningene fra uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Det gjennomføres risikovurderinger for behandling av personopplysninger.

Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører som behandler personopplysninger, hvor de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har for vår behandling av personopplysninger.

Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt konfidensialitetsplikt.

Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på informasjonssikkerhet og rutiner (personvernbrudd), og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for personvernet til de som bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.

 

7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor, eller på annen måte om det følger nedenfor.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dine rettigheter nedenfor gjelder der vi er behandlingsansvarlig, se ovenfor. Er vi databehandler for våre kunder, og du benytter tjenester fra en av våre kunder og da er denne ansvarlig for behandlingen av personopplysninger (behandlingsansvarlig). Du må da kontakte den du mottar tjenesten fra for å utøve dine rettigheter knyttet til behandling av dine personopplysninger. Dine rettigheter vil da i det vesentlige være som beskrevet nedenfor.

 

Informasjon

Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.

 

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn. Om du har registrert konto, vil de fleste opplysninger du har avgitt kunne håndteres i tjenesten, om opplysningene ikke er slettet, se ovenfor.

Dersom du krever det, vil du også få en kopi av de personopplysninger vi behandler om deg. Vi vil kunne be deg om å spesifisere hvilke opplysninger du ønsker kopi av, for å gjøre utleveringen enklere for oss. Ved utlevering av kopi av dine personopplysninger vil vi kunne kreve at du identifiserer seg, for at vi skal sikre at vi ikke utleverer personopplysninger til uvedkommende. Opplysningene om deg vil bli oversendt i digital form, med mindre du ber om å få dem overført på annen måte.

 

Endring og sletting

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Du kan også rette eller slette dine opplysninger gjennom tjenesten om du er registrert bruker og har konto. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.

 

Behandling på grunnlag av samtykke

Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måten som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss.

 

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen

Du kan kreve at behandlingen vår av dine personopplysninger begrenses i visse tilfeller, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil personopplysningene kun lagres. Se nærmere i GDPR artikkel 21.

Der vår behandling har grunnlag i berettigede interesser, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom du protesterer, skal vi stanse den aktuelle behandlingen, med mindre det foreligger tvingende berettigede grunner til å fortsette behandlingen.

Du kan også reservere deg mot behandling av personopplysninger som angår deg til markedsføring, herunder profilering i den grad dette er knyttet til direkte markedsføring, se GDPR artikkel 22 nr. 2.

 

Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

 

Automatisert behandling, herunder profilering

Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, basert på dine personopplysninger som har rettsvirkninger eller som i betydelig grad påvirker de som personopplysninger gjelder. Se GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4.

8. Klager

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Vi ber deg imidlertid å først kontakte oss, slik at vi kan få utbedret eventuell feilbehandling raskest mulig.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

9. Endringer

Hvis det skulle skje endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Er det endringer som vedrører deg direkte og som har betydning for ditt personvern, vil vi kunne kontakte deg om vi har dine kontaktopplysninger. Ellers vil du til enhver tid finne oppdatert versjon av denne personvernerklæringen på våre nettsider.