Lingu

Generelt

1) Alle påmeldinger skal skje skriftlig og er bindende.
2) Du regnes som påmeldt når du har registrert deg på kurs via netthandel, eller ved registrering på skjema på kontor.
3) Ved påmelding via nettsiden til kurs som skal starte mindre enn 14 dager fra bestillingsdato, bortfaller angreretten til kjøpet.
4) 10% av kursavgiften regnes som ikke-refunderbar påmeldingsavgift.
5) Dersom ikke annet er oppgitt i kursomtalen, kommer utgifter til bøker, materiell og eventuell eksamensavgift/semesteravgift i tillegg til kursavgiften.
6) Kjøpet reguleres av de gjeldende vilkår på det tidspunkt avtalen ble inngått.
7) Hele kursavgiften må betales før kursstart. Har du valgt faktura som betalingsmåte, må du betale denne innen kursstart uavhengig av forfallsdato. Unntak gjøres dersom en bedrift er fakturamottaker. For bedrifter gjelder normal 14 dagers forfall uavhengig av startdato på kurset.
8) Vi forbeholder oss retten til å overdra fordringen til innkrever dersom beløpet ikke betales innen forfall etter tilsendt purring.
9) Ved forsinket betaling kommer et purregebyr og eventuelt forsinkelsesrenter beregnes med 9,50% per år.
10) Eventuelle krav på rabatter må meldes sammen med påmelding. Det er ikke mulig å benytte en rabattkode eller kupong etter bestillingen er gjennomført.
11) En «time» eller «undervisningstime» regnes normalt som 45 minutter undervisning. Pausetid regnes som en del av undervisningstimene om ikke annet er oppgitt.
12) Som kursdeltaker må man til enhver tid sette seg inn i og innrette seg etter instrukser og informasjon som utleveres, sendes på epost, eller på annet vis offentliggjøres.

Gruppekurs

1) Gruppekurs defineres som kurs med 3 eller flere deltakere.
2) Dersom kurset er en kombinasjon av klasseromsundervisning og selvstudium på internett, vil tilgangen til nettstudiet følge kursperioden, og avsluttes senest siste kursdag.
3) Deltakeren forplikter seg til å medbringe nødvendig kursmateriell til hver time.
4) Kursbevis utstedes kun til deltakere som har fullført 70% eller mer av kurset.
5) Utstedelse av nytt kursbevis (kopi) er avgiftsbelagt.

Avmelding
6) Avmelding må skje skriftlig til post@lingu.no innen 7 dager før kursstart. Det er ikke nok å si fra til læreren. Avmelding per telefon eller sms aksepteres heller ikke.
7) Dersom avmeldingen er sendt før fristen vil kursavgiften refunderes. Den delen av kursavgiften som regnes som påmeldingsavgift blir ikke refundert.
8) Etter avmeldingsfristen aksepterer vi avmelding kun ved dokumentert sykdom (sykemelding), eller en alvorlig og uforutsigbar begivenhet (force majeure) som gjør det umulig å starte eller fullføre kurset. Vi må da ha en skriftlig søknad med begrunnelse og vedlagt dokumentasjon. I slike tilfeller må det betales kursavgift fram til vi mottar søknaden og påmeldingsavgiften.
9) Dersom du lar være å møte til kurs, må du likevel betale kursavgiften, da dette ikke kan regnes som avmelding.
10) Vi forbeholder oss retten til å kreve inn kursavgiften dersom deltaker ikke har fulgt avmeldingsrutinene ovenfor.

Avlysning og forbehold
11) Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere til hvert enkelt kurs.
12) Ved for få påmeldte vil deltakere bli tilbudt å delta i kurset med et redusert antall timer eller å ta del i en tilsvarende gruppe på et annet tidspunkt enn det man opprinnelig var påmeldt. Man kan også bli forflyttet til tilsvarende kurs kommende kursperiode. Deltakeren må godta endringene muntlig eller skriftlig.
13) Dersom Lingu avlyser kurset som deltakeren er påmeldt, kan deltakeren kreve hele det innbetalte beløpet vil bli tilbakebetalt/kreditert innen 14 dager.
14) Avlysning grunnet sykdom hos kursholder kan utgjøre inntil 5% av undervisningstimene, rundet oppover til hele timer. Avlyst undervisning utover dette vil bli refundert kursdeltakerne eller utsatt til et senere tidspunkt, men innen 14 dager etter siste opprinnelige kursdag.

Venteliste og sen påmelding
15) Dersom et kurs er fulltegnet, kan det settes opp en venteliste.
16) Personer på ventelisten kan bli tilbudt restplass per telefon eller epost med kort svarfrist. Avmelding av restplass etter kursstart godtas ikke.
17) Vi godtar påmelding etter kursstart dersom 80% eller mer av kursperioden gjenstår. Kursavgiften reduseres da tilsvarende. Avmelding av en slik kursplass godtas ikke.

Overføring av kursplass
18) Du kan søke skriftlig om å få overført plassen din til en av de kommende kursperiodene. Søknaden skal sendes på epost til post@lingu.no.
19) Får du godkjent overføringen vil du måtte betale ny påmeldingsavgift for det nye kurset.
20) Søknadsfristen er 7 dager før kursstart og vi forbeholder oss retten til avvise søknader som kommer etter fristen.
21) Overføring av kursplass kan bare gjøres én gang, og kursstart for neste kurs kan ikke være mer enn 3 måneder fra opprinnelig kursstart.

Privatundervisning

1) Privatundervisning defineres som kurs med én eller to deltakere.
2) Registrering kan kun gjøres av privatpersoner. Faktura kan bare utstedes i privatpersons navn.
3) For bedriftskunder skal det signeres på egen avtale og egne priser gjelder, denne sendes til deltakeren eller til bedriftens kontaktperson på epost. Avtalen skal signeres av rette vedkommende og returneres på epost før kursstart.
4) Bestilte undervisningstimer må gjennomføres innen 6, 9 eller 12 måneder fra bestillingsdato, dette avhenger av pakkeløsning som er valgt. Enkelttimer og prøvetimer har varighet på én måned. Foreldede timer refunderes ikke.
5) Det er kundens ansvar å finne tidspunkt for å gjennomføre bestilte timer.
6) Avlysning av planlagt undervisningstime(r) må skje senest siste virkedag før undervisningsdagen, og minimum 24 timer før. Ved avlysning etter denne fristen, eventuelt at deltakeren unnlater å møte til timen, regnes undervisningstimen(e) som gjennomførte og vil bli fakturert/debitert.
7) Avlysning må skje skriftlig eller muntlig til læreren for den aktuelle timen.
8) Kursdeltaker kan bare få refundert innbetalt kursavgift hvis kurset må avlyses av årsaker som Lingu kan klandres for.

Nettkurs

1) Nettkurs defineres som lisenser og tilganger til synkron eller asynkron fjernundervisning eller læringssystemer.
2) Tilgangsnøkkelen til produktet er personlig. Det er strengt forbudt å dele tilgangsnøkler med andre. Ved misbruk eller mistanke om misbruk kan lisensen og tilgangen suspenderes uten varsel.
3) Lisensen med en gitt varighet og kan ikke kortes ned etter bestilling.
4) Lisensperioden fornyes automatisk dersom kurset er oppført som et abonnement. Abonnement løper inntil det sies opp, og brukeren faktureres månedlig for tjenesten. En kansellering av abonnement kan ikke gjøres gjeldende tilbake i tid.
5) Kansellering av abonnement må skje via min side før ny periode påbegynnes.
6) Nettkurs med veiledningstimer eller virtuelt klasserom anses som ett produkt, og leveres sammen med lisensen til nettkurset. Ubrukte veiledningstimer vil ikke bli refundert og kan ikke overdras til andre brukere.
7) Etter bestillingen er registrert vil du motta en ny epost med innloggingsdetaljer til tjenesten.
8) Tjenesten anses som levert når innloggingsdetaljene er tatt i bruk.
9) Bruk av angrerett kan kun skje dersom tilgangsnøklene ikke er tatt i bruk. Dersom kunden har logget inn på tjenesten, bortfaller angreretten. Kunden kan likevel skriftlig søke om refusjon dersom han/hun i svært beskjeden grad har tatt i bruk produktet. Søknaden vil bli skjønnsmessig behandlet og vedtak er endelig.
10) Dersom kunden ikke har tatt i bruk tilgangsnøklene, gjelder normal angrerett på 14 dager fra kjøpstidspunktet. Etter 14 dager er det ingen mulighet for avmelding eller kansellering av kjøpet.
11) Ved benyttelse av angreretten refunderes den betalte kursavgiften minus påmeldingsavgiften.

© 2021 Lingu AS
Learnanywhere white