Norsktest for helsepersonell med sensorvurdering (B2)

Denne språktesten er laget for helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter. Besvarelsen vurderes av sensor med testfaglig kompetanse og erfaring fra norsk som andrespråk.

Testen inneholder oppgaver på B2-nivå: grammatikkoppgaver, 1 muntlig oppgave og 2 skriftlige oppgaver. Du har 4 timer på å fullføre testen. Denne språktesten er laget for sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å dokumentere sine språkferdigheter.
  
Norsktest for helsepersonell (B2) tester fire ulike ferdigheter:

Sensorvurdering blir gjort av disse oppgavetypene:

  • Skriftlig fremstilling
  • Muntlig fremstilling og kommunikasjon


Automatisk maskinvurdering blir gjort av disse oppgavene:

  • Leseforståelse
  • Grammatikk, ord og uttrykk

 
Leseprøven  tester hvor godt man forstår det man leser.
Grammatikk, ord og uttrykk tester hvor god kontroll man har på grammatiske strukturer.
Skriftlig framstilling tester hvor godt man skriver norsk. 
Muntlig framstilling tester hvor godt man snakker norsk. 

Kandidatens besvarelse vurderes opp mot kompetansemålene som definert i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og graderes etter Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Testavgift

1 150 kr per kandidat